GO

Go - [https://golang.org/] - sme začali v našej firme používať už od roku 2014. Go sa dá používať na veľmi širokej škále projektov od rôznych mikroservicov a utilít až po rozsiahle informačné systémy. Jeho výhoda oproti Jave je ďaleko vyššia jednoduchosť jazyka a celkovej konštrukcie. Go sme využili čiastočne aj v projektoch, kde sa využíva Java na urobenie špecializovaných mikroslužieb.

GO v Dorise

V Dorise sme využili Go na vývoj mikroservisov, ktoré zabezpečujú výpočet autorských odmien. Jedná sa o náročný výpočet, ktorý trvá aj niekoľko dní. Využili sme databázový engine BoltDB, do ktorého sme previedli dáta z MySQL. Celkovo sa nám podarilo urýchliť výpočet približne desaťnásobne a zároveň je zdrojový kód ďaleko prehľadnejší a ľahšie sa robia úpravy.

GO v EWA, Umelá inteligencia

Go sa použilo aj na projekte EWA. Go bolo použité, pretože jedná o projekt kde sa používajú rôznorodé technológie:

  • Mobilné aplikácie na iOS a Android
  • Serverová aplikácia na zber dát
  • MySQL databáza
  • Minio databáza
  • Utility na spracovanie zvuku
  • Utility na pracovanie s umelou inteligenciou
  • Rôzne konverzie dát včítane volania online služieb

Výhoda Go bola, že sa jeden jazyk mohol použiť na veľmi rôznorodé úlohy v rámci projektu.

GO v MyDoctor aplikácii

Najväčší projekt písany v Go je aplikácia pre lekárov. Jedná sa o robustnú aplikáciu, ktorá slúži ambulantným lekárom pre kompletnú agendu včítane eZdravia. Aplikácia je naprogramovaná tak aby bolo možné v príprade potreby rozbiť aplikáciu na menšie časti. Čo už čiastočne tak je, a celá aplikácie je rozdelené na niekoľko mikroslužieb.