Registratúra

Registratúra

Legislatíva

Zákon NR SR č. 395/2002 Z.z., vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z. a súvisiace predpisy.

Definície

Správa registratúry – zabezpečenie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečenie ich vyraďovania

Registratúra – súbor všetkých registratúrnych záznamov evidovaných pôvodcom registratúry

Registratúrny záznam – informácia evidovaná pôvodcom registratúry

Pôvodca registratúry – právnická alebo fyzická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra

Termíny

(povinnosť vypracovania registratúrneho poriadku pre organizácie sa ruší. Vypracovať registratúrny poriadok musia iba spoločnosti a organizácie, z činnosti ktorých vznikajú dôležité dokumenty s archívnou hodnotou)
30. jún 2007 – najneskorší termín, kedy sú organizácie povinné predložiť na schválenie registratúrny poriadok príslušnému archívu

Automatická správa registratúry a jej výhody

 • vyššia efektivita pracovných postupov v organizácii
 • rýchla dostupnosť požadovaných informácií
 • kontrola prístupu k dokumentom
 • logické usporiadanie a prehľad – tvorba zostáv a reportov
 • efektívna kontrola a riadenie workflow procesov (pri vybavovaní záznamov)

Zoznam Modulov

 • registratúrny záznam
 • spis
 • workflow
 • archivácia
 • skartovanie
 • presun z príručnej registratúry do centrálnej
 • elektronický dokument
 • centrálny register zmlúv
 • denník úloh
 • zostavy
remote serviceVZDIALENÁ SPRÁVA                                     O spoločnosti                                     Kontakt