ITMS - IT monitorovací systém pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond

Zadávateľ: CFCU - program PHARE (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR)

O projekte: jedným zo základných a požadovaných kritérií pre vstup SR do EÚ bolo vytvorenie elektronickej podpory procesov riadenia čerpania štrukturálnych fondov EÚ. Zahájenie činnosti systému ITMS bolo 1.5.2004 - vstupom SR do EÚ. ITMS poskytuje plnohodnotnú podporu celému procesu riadenia pomoci zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu. Vznikol za účelom zabezpečenia konzistencie, transparentnosti celého procesu a jeho kompatibilitu so stanovenými postupmi a normami.

Originálnosť riešenia:

  • výrazné nadrezortný charakter riešenia viedol  k hľadaniu vyváženého stavu medzi požiadavkou na unifikáciu procesov a požiadavkou na zohľadnenie špecifických požiadaviek rezortov.
  • podpora špecifík procesov je postavená na báze modifikovateľnej postupnosti jednotlivých krokov procesu cez prechodové stavy.
  • integrácia na ekonomickú agendu Slovenskej republiky
  • systém ITMS je obojsmerne prepojený v režime on-line na systémy realizujúce platobné operácie - Informačný systém účtovania fondov, Rozpočtový IS a IS Štátnej pokladnice. Tým je zabezpečená automatizácia a najmä verifikácia finančných operácií s priamou spätnou väzbou pre finančných manažérov štrukturálnych fondov a kohézneho fondu v ITMS

Prístup cez Internet

  • riešenie popri tom spolupracuje s Informačným portálom Štrukturálne fondy. Systém umožní preberať údaje z elektronického formulára pre žiadosti o nenávratný príspevok z fondov EU, verejne prístupného na informačnom portáli fondov EU

Projekt získal 1.miesto v súťaži „Cena ITAPA 2004“ v kategórii „Zlepšovanie procesov“

remote serviceVZDIALENÁ SPRÁVA                                     O spoločnosti                                     Kontakt