Projekt Zosuvy rieši evidenciu meraní, ktoré súvisia so zosuvmi pôdy. Projekt je robený pre Štátny Geologický ústav Dionýza Štúra.

Projekt je webová aplikácia naprogramovaná technológiami Go, VueJS, PostgreSQL, PostGIS a spravuje databázu meraní, ktoré súvisia zo zosuvmi. celkovo sa jedná o 20 rôznych typov meraní na viac ako 100 regiónoch Slovenska ako sú geodetické merania, insar merania, hladiny a prietoky vody, mikromorfologické posuny, meteorologické údaje a pod. Niektoré merania sa zaznamenávajú automaticky a jedná sa o statisíce meraní. Všetky tieto merania sa vyhodnucujú a je možné si ich pozrieť v desiatkach grafoch a mapách, ktoré sú súčasťou aplikácie. Časť aplikácie je dostupná aj pre verejnosť zo stránok www.geology.sk