https://slovenskovcislach.sk/

Popis projektu:

Projekt Slovensko v číslach má za cieľ zbierať rôzne údaje, ktoré sa nachádzajú na viacerých miestach internetu a verejnej správy a poskytnúť ich v prehľadnej forme užívateľom internetu, podnikateľom, vedeckej komunite, študentom a cudzincom. Projekt “Slovensko v číslach” sa zameriava na analýzu otvorených datasetov verejnej správy získaných z rôznych zdrojov ako napríklad úradov verejnej správy, vládnych agentúr a neziskových organizácií, ktoré sa týkajú Slovenska. Cieľom projektu je poskytnúť prehľad o rôznych aspektoch slovenskej spoločnosti, ekonomiky, životného prostredia a podobne prostredníctvom číselných údajov a vizuálnych prezentácií. Projekt zahŕňa kombináciu textového a číselného spracovania, ako aj vizuálne prezentácie údajov pomocou grafov a máp. Výsledky analýzy je možné využiť na lepšie pochopenie rôznych aspektov slovenskej spoločnosti a pomôcť tak pri riešení rôznych problémov verejnej správy.

Aplikácia “Slovensko v číslach” (ďalej len ako aplikácia, alebo portál) bude zbierať dáta z rôznych zdrojov. Tento zber by bol čo najviac automatizovaný ale predpokladá sa aj poloautomatický a manuálny vstup údajov.

Tieto údaje sa budú zbierať do databázy a bude sa zároveň vytvárať archív týchto dát, aby bolo možné vytvárať časové trendy a archívy aj pre dáta, ktoré sa zatiaľ nearchivujú.

Grafická časť aplikácie bude zobrazovať dáta so špeciálnym zameraním na rozdelenie údajov po jednotlivých územných celkoch s presnosťou až na obce, alebo iné sledovateľné celky, ak to dáta umožnia.

Tieto údaje a výstupy (grafické, tabuľkové) môžu byť použité v mnohých ďalších aplikáciách a publikáciách.

Slovensko v číslach