Úvod

Tento dokument popisuje základné strategické zámery spoločnosti AXON PRO s.r.o.

Spoločnosť AXON PRO je spoločnosť s ručením omedzeným. Je zameraná na špecializované služby v oblasti informačných technológií s orientáciou na oblasť služieb s vysokou pridanou hodnotou, hlavne na vývoj softvéru na zákazku.

AXON PRO je jedným z dôležitých subjektov na trhu informačných technológií na Slovensku a je dodávateľom softvérových riešení pre viaceré štátne inštitúcie a to buď priamo alebo ako subdodávateľ riešiteľa rozsiahlejšieho celku.

Hlavnou činnosťou spoločnosti AXON PRO je vývoj softvéru na zákazku od analýzy až po konečné riešenie, jeho implementáciu a následnu podporu formou zmluvného servisu a poskytovanie komplexných riešení pre zákazníkov z oblasti stredných a veľkých podnikov a organizácií.

Za kľúčovú oblasť považujeme zákaznicku podporu našim klientom. Jednoznačná orientácia na uspokojovanie potrieb zákazníkov je podnetom pre neustále zlepšovanie našich procesov v oblasti poskytovaných služieb.

Politika kvality

Vedenie spoločnosti definuje politiku kvality ako jeden z hlavných prvkov správného rozvoja spoločnosti. Snahou spoločnosti AXON PRO s.r.o. je ponúkať a poskytovať zákazníkom také riešenia a služby, ktoré zákazníkov uspokoja či už technickým riešením, kvalitou a cenou. Neustále zlepšovanie kvality našich procesov je jedným z prvkov budovania kvalitného riadenia a poskytovania riešení a služieb s vysokou pridanou hodnotou.

Pri svojej každodennej práci sa zamestnanci spoločnosti AXON PRO s.r.o. riadia nasledujúcimi zásadami:

 • Hlavným cieľom AXON PRO je dodávanie akýchkoľvek služieb v dohodnutých termínoch, kvalite a za primeraných nákladov a tak uspokojovať zákazníkov, zamestnancov, ako aj vlastníkov AXON PRO.
 • AXON PRO dosahuje tento cieľ efektívnou, produktívnou a stabilnou prevádzkou spoločnosti v súlade s platnými zákonmi a sústavným zlepšovaním svojich čiastkových procesov majúcich vplyv na kvalitu produktu.
 • Základným nástrojom, ktorý umožňuje splnenie tohto cieľa je účinný systém manažérstva kvality (SMK) a manažérstva ITSM integrovaný do jediného systému riadenia a rozložený vo všetkých úrovniach riadenia spoločnosti.
 • Integrovaný systém SMK a ITSM pôsobí ako prostriedok pre splnenie stanovených cieľov, kvality poskytovania služieb a zaistenia princípov informačnej bezpečnosti vo všetkých činnostiach spoločnosti.
 • V spoločnosti sa uplatňuje predchádzanie vzniku nezhôd - princíp prevencie prevažuje nad princípom odhaľovania nezhôd.
 • So všetkými našimi významnými dodávateľmi a partnermi spolupracujeme na vytváraní vzájomnej dôvery, rešpektu a na spoločnom záväzku voči zákazníkom.
 • Meradlom kvality našej práce je spokojnosť všetkých našich zákazníkov.

Stratégia v oblasti manažmentu služieb

Vedenie AXON PRO sa zaviazalo rozšíriť systém manažmentu kvality a vybudovať svoj systém manažmentu služieb v IT tak, aby bol transparentný s definovanými metrikami pre každú službu a rovnako i atraktívny pre našich zákazníkov. Hlavným kritériom stratégie v oblasti ITSM je ponúknuť zákazníkom také portfólio služieb, ktoré uspokojí ako zákazníkov z oblasti štátnej a verejnej sféry, tak i najnáročnejších zákazníkov zo sféry súkromnej a povedie k podpore ich podnikateľských procesov. Tohto dosiahneme uzatvárním obojstranne výhodných, jednoznačne formulovaných zmlúv SLA, ktoré budú zároveň motivovať i manažment zákazníkov k vytváraniu podmienok pre obojstranne kvalitnú spoluprácu.

Implementujeme ITSM podľa požiadaviek normy ISO/IEC 20000-1 a rozvíjame ho na základe najlepších skúseností v obore, pričom vychádzame pri tvorbe našich procesov z doporučení ITIL týkajúcich sa servisu a podpory dodávok riešení a služieb. Veľký dôraz pritom kladieme predovšetkým na riadenie a kvalitné fungovanie nášho helpdesku a procesov podpory našich zákazníkov, ako i manažmentu zmien a informačnej bezpečnosti.

Tieto základné procesy ITSM považujeme v súčasnej dobe za dôležité pre dosahovanie vysokej úrovne našich služieb a zároveň poskytujeme dôkaz našim zákazníkom, že definovaná služba, v akejkoľvek podobe, bude poskytovaná na základe vzájomnej dôvery a podľa vopred definovaných štandardov.

Vedenie sa zaväzuje aktívne podporovať všetky procesy manažmentu IT služieb v spoločnosti tak, aby sa dosiahli stanovené cieľe pri rozširovaní poskytovaných služieb predovšetkým v oblastiach pre našich zákazníkov.

Pre dosiahnutie tohto zámeru je nevyhnutné naplniť tieto základné predpoklady:

 • budovať, prevádzkovať a neustále zlepšovať systém riadenia spoločnosti, založený na plnení skutočných i očakávaných prianí zákazníkov
 • schopnosť stálej inovácie poskytovaných produktov a služieb zákazníkom v súlade s vývojom IT technológií
 • trvalé zlepšovanie poskytovaných služieb a využitie nových perspektívnych technológií s lepšími parametrami.
 • systém riadenia spoločnosti budovať ako integrovaný systém riadenia založený na medzinárodných štandardoch kvality podľa ISO 9001 a ITSM podľa ISO/IEC 20000.

Bezpečnostná politika v ITSM

Bezpečnostná politika organizácie pokrýva okrem riadenia informačnej bezpečnosti v organizácii prostredníctvom jasných pokynov a pravidiel, explicitným prideľovaním a uvedomovaním si bezpečnostných zodpovedností aj oblasť dodávok služieb v ITSM. Je lokálne obmedzená predovšetkým na organizáciu ale kladie dôraz aj na celý životný cyklus procesu ITSM, na dodržiavanie pravidiel informačnej bezpečnosti pre zamestnancov pracujúcich v oblasti ITSM a na bezpečnostnej výchove týchto zamestnancov. Tento výcvik je významnou súčasťou personálnej politiky.

Základným stavebným kameňom pre úspešnú implementáciu a zlepšovanie bezpečnostných pravidiel spojených s informačnou bezpečnosťou v rámci organizácie a pri dodávke služieb v ITSM je analýza a hodnotenie rizík každej služby a nastavenie odpovedajúcich protiopatrení k eliminácii možných hrozieb porušenia bezpečnosti. Pre Hodnocenie a analýzu rizík sme prijali metodiku tak, aby výsledky z opakovanej analýzy rizika boli porovnateľné. Definovali sme aj úroveň neakceptovateľného rizika a všetky riziká nad touto úrovňou riadime pomocou programov protiopatrenia.

Jedným zo základných pravidiel bezpečnostnej politiky je povinnosť všetkých zamestnancov, akékoľvek slabé miesto, systémovú chybu či hrozbu a všetky zistené bezpečnostné incidenty bezprostredne nahlásiť poverenej zodpovednej osobe vedením pre ISMS. Dôsledné dodržiavanie týchto princípov je jedným z hlavných krokov pre zaistenie a udržovanie funkčnosti, dostupnosti, dôvernosti a bezpečnosti celého systému ISMS a ITSM.

S ohľadom na to, že v súčasnosti poskytujeme naše služby predovšetkým zákazníkom zo štátnej a verejnej a finančnej sféry, kde sa kladie zvlášt veľký dôraz na zabezpečenie informácií, staviame našu bezpečnostnú politiku tak, aby sme eliminovali riziká ohrozenia integrity, dôvernosti a dostupnosti pri poskytovaní našich služieb na najnižšiu možnú mieru. Podmienky pre zaistenie integrity, dôvernosti a dostupnosti informácií zákazníkov sú neoddeliteľnou súčasťou našich SLA. Pri uplatňovaní informačnej bezpečnosti berieme do úvahy všetky legislatívne a normatívne požiadavky, ktoré pravidelne preskúmavajú z pohľadu ich vplyvu na jednotlivé informačné systémy a procesy. Akékoľvek úmyselné ohrozenie bezpečnosti informací, ktoré sú súčasťou ITSM v spoločnosti AXON PRO s.r.o., alebo našich zákazníkov a dodávateľov a kvality nami poskytovaných služieb bude považované za porušenie disciplíny alebo zákonov a takto aj posudzované.

Vedenie sa zaväzuje aktívne podporovať manažment IT služieb i bezpečnosť informácií v spoločnosti i mimo nej a poskytnúť potrebné zdroje na dosiahnutie všetkých cieľov v danej oblasti.

Environmentálna politika

Pre dosiahnutie cieľov v environmentálnej oblasti vykonáva naša organizácia nasledovné kroky:

 • AXON PRO sa zaväzuje spracovať a zaviesť účinný systém environmentálneho manažérstva v súlade s medzinárodnou normou ISO 14001
 • dôsledne dodržiavame právne požiadavky v oblasti životného prostredia
 • zvažujeme vplyvy našej činnosti na životné prostredie
 • dbáme na sústavné zlepšovanie a prevenciu znečisťovania
 • príslušné opatrenia a postupy sú vedené v Príručke kvality AXON PRO a v súvisiacich organizačno – technických postupoch (smerniciach)

Táto Environmentálna politika je záväzná pre všetkých zamestnancov AXON PRO. Všetci riadiaci pracovníci v AXON PRO sú povinní túto politiku uplatňovať v praxi a prijímať účinné opatrenia pri spracovávaní a zavádzaní systému environmentálneho manažérstva. Kontrolou dodržiavania zásad uvedených v tejto Koncepcii kvality je poverený zmocnenec pre environment

Záver

Vedenie si uvedomuje, že je potrebné na úrovni manažmentu spoločnosti dôsledne presadzovať plnenie hore uvedenej stratégie, ako i viesť k tomuto všetkých zamestnancov a externých spolupracovníkov spoločnosti.

Vyzýva preto všetkých zamestnancov spoločnosti, aby svojim aktívnym prístupom k naplňovaniu stratégie spoločnosti prispievali k dalšiemu rozvoju spoločnosti v oblasti poskytovaných služieb.