Upozornenie pre používateľov tejto stránky

Prevádzkovateľom tejto stránky je spoločnosť AXON PRO, s.r.o. , Černyševského 26, 851 01 Bratislava.

Všetky informácie uvedené na tejto stránke boli sprístupnené za účelom osobnej informovanosti jej používateľov a majú len informatívny charakter. Zverejnenie akýchkoľvek informácií na tejto stránke nemá povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom stránky.

Snahou prevádzkovateľa je poskytovať na tejto stránke vždy aktuálne, správne a pravdivé informácie. Napriek tomu informácie uvedené na tejto stránke nemusia byť úplné, vyčerpávajúce alebo aktuálne. Informácie sú poskytované prevádzkovateľom tak, ako sú uverejnené. Prevádzkovateľ preto neposkytuje žiadnu záruku, najmä pokiaľ ide o ich presnosť, správnosť i aktuálnosť, a výslovne sa zrieka zodpovednosti za prípadné chyby v ich obsahu, resp. nepresnosti, neúplnosti alebo nesprávnosti. Použitie týchto informácií je len na vlastnú zodpovednosť používateľa stránky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny, opravy, doplnenia, resp. aktualizácie informácií uvedených na tejto stránke podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za škody, ktoré vznikli používateľovi používaním informácií z tejto stránky na súkromné, resp. podnikateľské účely, ani za nemožnosť prístupu k údajom z dôvodu jej nefunkčnosti či nedostupnosti.

Obsah stránok je chránený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky v oblasti ochrany práv k duševnému vlastníctvu (najmä Autorský zákon, Zákon o ochranných známkach), a tiež smernicami EÚ, resp. medzinárodnými zmluvami, ktorými je v tejto oblasti Slovenská republika viazaná.

Akékoľvek kopírovanie alebo vytlačenie obsahu stránok za účelom ich ďalšieho publikovania, verejného rozširovania predajom, prenájmom alebo vypožičaním textov či grafických riešení uverejnených na tejto stránke podlieha písomnému súhlasu prevádzkovateľa. Obdobné platí aj pre každý iný spôsob použitia stránok, ktorý výslovne nepovoľuje zákon (napr. spravodajská licencia, citácia diela). Obsah stránky vrátane sprístupnených dokumentov sa môže používať výlučne pre informačné, osobné a nekomerčné účely.

Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo uplatňovať akékoľvek dostupné prostriedky a nároky podľa právneho poriadku SR v prípade nakladania s obsahom tejto stránky v rozpore s účelom, na ktorý bola vytvorená, alebo ak dôjde k inému porušeniu podmienok uvedených v tomto upozornení.

Zakazuje sa prenášať na/prostredníctvom tejto stránky akékoľvek informácie, ktoré odporujú dobrým mravom alebo právnym predpisom Slovenskej republiky (napr. nevyžiadaná elektronická pošta) alebo dôverné či inak chránené informácie.

Táto stránka obsahuje hyperlinkové odkazy na internetové stránky tretích osôb, ktoré sú prevádzkované mimo vôle, resp. kontroly prevádzkovateľa, a za ktoré prevádzkovateľ preto nenesie žiadnu zodpovednosť; prevádzkovateľ nepreskúmava, neoveruje ani nemonitoruje obsah týchto stránok.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť AXON PRO, s.r.o. plne rešpektuje ochranu súkromia podľa ČLÁNKU 13 A 14 NARIADENIA (EÚ) 2016/679 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (GDPR) a nevyžaduje od návštevníkov webovej stránky osobné údaje. Webovú stránku je možné prehliadať bez ich zadávania. S odvolaním sa na „Podmienky používania“ sa osobné údaje nesmú zasielať spoločnosti prostredníctvom webovej stránky, ale len vopred určeným spôsobom.

Spoločnosť AXON PRO, s.r.o. zaznamenáva IP adresu návštevníkov webovej stránky kvôli zaručeniu bezpečnosti. Tieto informácie sú chránené a ich poskytnutie iným stranám je možné len na základe ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z.

Spoločnosť AXON PRO, s.r.o. nezodpovedá za ochranu osobných údajov na webových stránkach odkazovaných zo stránok AXON PRO, s.r.o.