V prípade reklamácie funkcie PC možno uplatňovať reklamácie e-mailom (servis@axonpro.sk), telefonicky alebo faxom, u najbližšej pobočky AXON PRO. Vždy je potrebné nahlásiť sériové číslo PC (viď záručný list alebo nálepka na PC), čo najpodrobnejšie popísať charakter závady a uviesť kontaktnú osobu (meno, tel.č.). Potrebné doklady

Pre uplatnenie záručnej opravy je nutné predložiť servisu alebo predávajúcemu doklad, z ktorého je zrejmý spôsob nadobudnutia výrobku, na ktorom sú uvedené výrobné čísla a dátum prevzatia výrobku kupujúcim, prípadne doklad o skôr prevedených záručných opravách majúcich vplyv na záruku. Takýmto dokladom je hlavne faktúra, dodací list a servisný list. Výrobok je potrebné predložiť k záručnej oprave úplný, bez porušených ochranných známok a s podrobným popisom poruchy výrobku. Odstránenie závady

Odstránenie poruchy výrobku spôsobené výrobnou vadou alebo vadným materiálom bude v rámci záruky vykonané v servisnom stredisku firmy AXON PRO ( ak nebolo dohodnuté inak ) tak, aby mohol byť výrobok riadne užívaný, alebo bude vadný tovar prevzatý a odovzdaný k oprave do výrobcom autorizovaného servisného strediska. Vzhľadom na neustálu inováciu techniky si predávajúci v prípade neopraviteľnosti vadného dielu vyhradzuje právo nahradiť tento dielom porovnateľných technických parametrov. Záručná doba

Predávajúci, firma AXON PRO (ďalej len predávajúci), poskytuje záruku 24 mesiacov odo dňa predaja (ak nebolo uvedené inak). Záručná doba na periférie a vstupné zariadenia je uvedená na dodacom liste alebo jej dĺžka je ekvivalentná záručnej dobe poskytovanej výrobcom. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál (cartridge, tonery atď.). Všetky odchýlky od uvedených záručných dôb musia byť jednoznačne uvedené na dodacom liste. Predĺženie záručnej doby Záručná doba sa predlžuje o dobu, od kedy kupujúci uplatnil nárok na záručnú opravu u predávajúceho až do doby vykonania opravy a včasného prevzatia opraveného výrobku (najneskôr do 5-tich kalendárnych dní po dohodnutom termíne alebo po výzve k prevzatiu z opravy). Zánik záruky

Oprávnenie na záručnú opravu zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom elektrickom alebo magnetickom poli), porušením záručnej plomby, alebo ak bol vykonaný zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou (tj. technikom predávajúcej organizácie). Záruka sa ďalej nevzťahuje na závady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia , nesprávneho spotrebného materiálu (napr. inej ako originálnej náplne do tlačiarní), ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené živelnou pohromou. Náhrada za neoprávnenú reklamáciu Pokiaľ sa pri oprave zistilo, že závada vznikla spôsobom, ktorý je vylúčený zo záručných podmienok, alebo sa závada neprejaví, je kupujúci povinný uhradiť servisu alebo predávajúcemu náklady spojené s nutnou manipuláciou s výrobkom podľa aktuálneho cenníka prác firmy AXON PRO. Sťažnosti a spory

Pri všetkých sťažnostiach a sporoch vyplývajúcich z reklamácií je potrebné postupovať podľa platných zákonov, najmä podľa OBCHODNÉHO ZÁKONA, §422 až 441.