Štrukturálne fondy

Informačný portál www.strukturalnefondy.sk

Domovská stránka: http://www.strukturalnefondy.sk

Zadávateľ projektu: PHARE (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR)

O projekte - IP bol vybudovaný ako jeden z prvkov Integrovaného informačného systému RO pre CSF (IIS RO pre CSF), do ktorého je zapojených viac ako 80 inštitúcií v pozíciách informačných centier rôznej úrovne (od riadiacich orgánov až po regionálne informačné centrá) a niekoľko informačných nástrojov, z ktorých IP je najkomplexnejším. Po obsahovej stránke na ňom pracujú špecialisti zo všetkých 11 rozvojových programov SR na obdobie 2004 - 2006, podporovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR. Pridanou hodnotou fungovania IIS RO pre CSF, a v rámci toho aj IP, je dosiahnutie synergického efektu využívania všetkých dostupných možností pre realizáciu rozvojových programov SR na roky 2004 - 2006 a tiež prínos pre ztransparentnenie celého procesu implementácie. Kvôli rozšíreniu možností využívania IP boli inštitúcie pracujúce v rámci IIS RO pre CSF v pozíciách regionálnych informačných centier vybavené HW/SW, ktorý má v zmysle zmluvy slúžiť verejnosti.

Prínosy projektu: centrálne, komplexné a aktuálne informovanie o všetkých možnostiach získania nenávratných finančných príspevkov na realizáciu projektov v rôznych oblastiach ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja Slovenska (všetky informácie sú zverejňované okamžite po ich schválení príslušnými orgánmi - napr. aktuálne výzvy na podávanie projektov). Portál významnou mierou prispieva k transparentnosti prideľovania prostriedkov z uvedených fondov.

Projekt získal: 3.miesto v súťaži „Cena ITAPA 2004“ najlepších projektov v informatizácii verejnej správy

remote serviceVZDIALENÁ SPRÁVA

TEL. 02/ 6241 0360

RIEŠENIA

HW riešenia

hr

Copyright © 2013-2018 AXONPRO